Szukaj

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji dotyczące komputera gamingowego

Warunki gwarancji dotyczące komputera gamingowego: Pobierz

1. TERG S.A. z siedzibą w Złotowie (77-400) ul. Za Dworcem 1D (Gwarant), gwarantuje, że zakupiony towar jest wolny od wad fizycznych. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych wynikłych z przyczyn tkwiących w urządzeniu, które zostaną ujawnione i zostaną zgłoszone przed upływem terminu gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 6

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub u sprzedawcy.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.

5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  Uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.

b.  Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych oraz zalań, napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta.

c.  Części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria.

d.  Instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

e.  Nieprzerwanego ani bezbłędnego działania produktu.

f.  Utraty lub uszkodzenia danych przez produkt.

g.  Oprogramowania dostarczonego z produktem lub zainstalowanego w późniejszym terminie.

h.  Awarii ani szkód wynikających z nadużycia, wypadku, niewłaściwego używania, modyfikacji, nieodpowiedniego środowiska fizycznego lub środowiska pracy, klęsk żywiołowych, przepięć, niewłaściwej konserwacji lub korzystania z produktu w sposób niezgodny z opisem.

i.  Szkód spowodowanych przez nieautoryzowanego dostawcę usług.

j.  Uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez zdarzenia zewnętrzne, takie jak np.: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenia pioruna itp.

k.  Uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie itp.

Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy zakupionego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz inne szkody powstałe na skutek awarii zakupionego sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji, Gwarant nie odpowiada za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania zakupionego sprzętu. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji, gdyby okazało się, że produkt uległ uszkodzeniu z winy użytkownika, a uszkodzenie nie będzie kwalifikowane jako wada fizyczna objęta gwarancją, Gwarant powiadomi o tym Kupującego oraz przedstawi mu możliwy sposób, termin oraz koszty naprawy w przypadku, kiedy to będzie możliwe. W przypadku naprawy uszkodzenia z winy użytkownika przez Gwaranta lub serwis, któremu zlecił naprawę - gwarancja na produkt będzie dalej kontynuowana.

7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę towaru (komputera). Towar (komputer) nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy, gdy wady są możliwe do usunięcia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (komputera) z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru (komputera) do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany serwis lub jeśli jest to niemożliwe sprzedawca (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracany towar musi być kompletny (tj. wraz z instrukcjami, oprogramowaniem w opakowaniu zabezpieczającym, bez uszkodzeń mechanicznych) wraz z dowodem zakupu (np. faktura, paragon lub rachunek) oraz dołączonym opisem uszkodzenia.

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Nabywcę poniesionymi kosztami serwisowymi, po uprzednim poinformowaniu Nabywcy.

11. W przypadku braku zgodności towaru (komputera) z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

12. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

13. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

Uwaga Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez autoryzowany serwis. W przypadku stwierdzenia wady produktu, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. Korespondencję związaną z reklamacjami, prosimy kierować na adres: dok@me.pl lub pisemnie na adres: Dział Obsługi Klienta TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów.

TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów

Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000427063.

Strona producenta: www.maddog.pl

Warunki gwarancji dotyczące pozostałych grup produktowych

Wszystkie nasze produkty są objęte gwarancją. Aktualne warunki gwarancji dla poszczególnych produktów znajdują się poniżej.

Informujemy, że od 01.01.2023 warunki gwarancji uległy zmianie. W przypadku gdy wraz z kupionym urządzeniem otrzymałeś poprzednie warunki gwarancji stosujemy względem Ciebie zasady opisane poniżej. Jednocześnie informujemy, że jeżeli chcesz to możesz skorzystać z warunków gwarancji, które znajdują się wewnątrz kupionego przez Ciebie urządzenia.

Warunki gwarancji dotyczące urządzeń marki MAD DOG: Pobierz

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.

5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

b.  uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

c.  napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

d.  części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,

e.  instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu,

f.  akumulatorów podlegających naturalnemu zużyciu po przekroczeniu 6 miesięcy od daty sprzedaży.

7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany produktu dokonuje punkt sprzedaży, w którym produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności sprzętu z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie produktu zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji

Zapisz się na newsletter
i bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami oraz rabatami dla graczy
Zajrzyj na nasze kanały
i dołącz do społeczności graczy
Właściciel serwisu:
TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 38 062 500 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; INFOLINIA: 756 756 756